Slide thumbnail

Voor/naschoolse opvang

We werken nauw samen met Kinderopvang en BSO van Kreukelz of Kober. Veel kinderen van onze school maken gebruik van de voor- en naschoolse opvang. Ouders kiezen hier bewust voor vanwege eenzelfde visie en kijk op kinderen die Montessorischool ZieZo ook heeft.

Bij sport en spel BSO Kreukelz richten zij zich voornamelijk op het buiten spelen, sporten en bewegen. Ze hebben bewust gekozen voor een locatie buiten de bestaande schoolgebouwen, een locatie die uitnodigt om te bewegen.

Meer informatie kunt u vinden op  www.kreukelz.nl

Op het terrein van de basisschool bevindt zich tevens een gebouw van Kober. Hierin vestigt zich het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang (BSO).

Ombs ZieZo werkt ook samen met Kober Kindercentra. In naast/de school bieden ze goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Meer informatie kunt u vinden op www.kober.nl


Vijf redenen om voor ZieZo te kiezen

Staat u voor de belangrijke keuze aan wie u uw kind wilt toevertrouwen? Heeft u al aan Montessoriopvoeding en – onderwijs gedacht? Maak kennis met Montessori op deze website, en/of maak een afspraak voor een bezoek aan Montessorischool ZieZo. U kunt dan de basisschool, de Montessoripeutergroep en kinderdagverblijf in bedrijf zien.

 1. 1
  Montessori-onderwijs (incl Montessori-peutergroep)

  De basis van het ontwikkelen en het leren ligt in de eerste levensjaren. Door de komst van de peutergroep in de school zijn we in staat al op een vroeg moment hier zicht en informatie over te verkrijgen. We vinden het belangrijk dat de doorstroom naar de basisschool vloeiend en haast ongemerkt verloopt. Door de samenwerking steeds intensiever te maken en elkaar steeds volledig op de hoogte te houden werken we aan een doorlopende montessori-aanpak van 0 tot en met 12 jaar.

 2. 2
  Kinderdagverblijf en voor/naschoolse opvang

  De buitenschoolse opvang (bso) biedt groepsgerichte opvang aan maximaal dertig kinderen. De bso is gevestigd in de school en heeft een vrijetijdskarakter. Na een schooldag zijn de kinderen vrij om zelf hun vrije tijd in te delen en mogen ze zelf bepalen wat ze willen doen. Allerlei spelmateriaal, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen, is aanwezig zodat alle kinderen zich prima kunnen vermaken.

 3. 3
  Goed pedagogisch klimaat

  Wij creëren een zo veilig mogelijke omgeving (dat vinden zowel de leerlingen, de ouders, de inspectie, als het team), waarin de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige omgeving durft een kind namelijk zijn wereld steeds verder te verkennen en wordt het geprikkeld zich te ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect, waarin iedereen in zijn waarde gelaten wordt.

  Wij vinden dat ‘belonen en straffen’ ook onder het pedagogisch klimaat valt. De beloning die kinderen krijgen, zit met name in het goed uitvoeren van het werk en niet in het krijgen van een plaatje of iets dergelijks. Straffen zijn in de regel niet zinloos, maar bedoeld om een kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. Het moet duidelijk zijn dat er een grens overschreden is, maar dan moet ook meteen helder zijn hoe het anders had gekund.

 4. 4
  Kwaliteit van het onderwijs

  Het ministerie promoot dat het onderwijs zo wordt ingericht dat er aan de individuele onderwijsbehoefte van ieder afzonderlijk kind wordt voldaan. De wijze hoe een kind tot ontwikkeling en resultaten komt dient duidelijk in beeld te zijn. Hier is de rol van de leerkracht dus erg belangrijk. Hij/zij observeert, signaleert en registreert. De ontwikkelingen van de individuele leerlingen wordt zo goed in de gaten gehouden. Ook het specifieke Montessori Kind VolgSysteem draagt hier aan bij. Hierin volgen we de ontwikkeling van het kind en geven we aan hoe ons handelen zich daar op aanpast. Naast de ontwikkeling van het kind worden dus ook het handelen van de leerkracht en de wijze waarom dat op die manier gebeurt, beschreven.

  Dat er naast de ontwikkeling en het leren ook gelet wordt op de opbrengsten mag duidelijk zijn. Hiervoor houden we zicht door het gebruik van het Cito Leerling Volg Systeem. Naar aanleiding van de resultaten worden de uitslagen per bouw besproken aan de hand van de zogenaamde trendanalyses. We bekijken de ontwikkeling zowel op individueel als op groepsniveau. We volgen de ontwikkeling van een groep gedurende de onderwijstijd, alsmede de opbrengsten van verschillende afgelopen jaren van een bouw. Indien er opvallende zaken aan het licht komen, zal dat er toe leiden dat we ons onderwijs hierop zullen aanpassen. Natuurlijk gaat hier gedegen onderzoek aan vooraf.

 5. 5
  Betrokkenheid en communicatie met ouders

  Onderwijs en opvoeding zijn volgens Maria Montessori onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat wij vinden dat – vanaf de dag dat uw kind naar school gaat – ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Het is belangrijk dat er zowel in de school- als in de thuissituatie zoveel mogelijk overeenkomsten zijn in de visie op het kind.

  Ouders/verzorgers en leerkrachten moeten vertrouwen uitstralen en vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid en zijn ontwikkeling en interesse in de wereld, creëren we voorwaarden waardoor een kind in staat is kennis tot zich te nemen en uit te groeien tot een mondige en creatieve wereldburger.

NIEUWS