Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR. We hebben ook een huishoudelijk reglement. 

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk onderdeel van iedere school. De MR bestaat uit twee delen, vertegenwoordiging vanuit de ouders en de leerkrachten. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders (voor de ouder vertegenwoordiging) en personeel van de school (voor de leerkrachten vertegenwoordiging). Gekozen leden nemen zitting voor een periode van 3 jaar. De huidige gekozen deelnemers zijn:

Vanuit ouders:

  • Micha de Gier (voorzitter)
  • Nadia Lamrhari
  • Jacqueline Meerding (vice-voorzitter)

Vanuit de leerkrachten:

  • Maartje Haast (secretaris en penningmeester)
  • Esther Antonissen
  • Brigit van Nassau

De rol van de ouders en leerkrachten in medezeggenschapsraad op school is om mee te denken over het over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Zo is de MR onder andere betrokken bij beslissingen over:

  • onderwijsinhoudelijke keuzes en onderwijskundige doelstellingen van de school,
  • besteding van de vrijwillige ouderbijdrage,
  • hoofdlijnen van de begroting, vaststellen of aanpassen van het schoolreglement, beleidsplannen van het schoolbestuur.

De vergadering van de MR zijn openbaar en kunnen door iedereen bijgewoond worden, wel graag van tevoren aanmelden bij de secretaris. Heeft u vragen, suggesties of wilt u iets kenbaar maken kunt u contact opnemen via micha.degier@gmail.com of maartje.haast@stichtingobo.nl.

Samenvatting van een overleg worden gedeeld in de ouder brief, volledige notulen zijn opvraagbaar via de secretaris.

De MR vergaderingen schooljaar 22/23 zijn op:
– 25-05 (15.30 uur)
– 20-06 (19.30 uur)

Van links naar rechts: Brigit, Nadia, Jacqueline, Maartje (niet op foto), Esther en Micha.